Mål rörande rätt till en specifik bostad med särskild service.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 600-16

Målet rör en 23- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som lev av dövhet, en begåvningsmässig funktionsnedsättning samt Tourettes syndrom och dyslexi. Kommunen beviljade henne bostad med särskild service i boende 1 men avslog hennes ansökan om att beviljas bostad med särskild service i boende 2 eftersom hon redan tillförsäkrades goda levnadsvillkor i boende 1 genom förekomsten av teckenspråksutbildad personal.

Kammarrätten konstaterade att boende 1 bestod av två lägenheter där hon bodde i en och personalen i den andra. Det fanns tillgång till personal dygnet runt som hade kunskap om Tourettes syndrom. Boendet låg dessutom bredvid en annan gruppbostad där döva och dövblinda bodde. Hon skulle också erbjudas daglig verksamhet i boendet. Domstolen ansåg att hon tillförsäkrades goda levnadsvillkor genom insatserna som bostaden erbjöd. Det var inte visat att det nya boendet skulle innebära påfrestningar för henne. Domstolen meddelade att hon inte skulle beviljas bostad med särskild service i boende 2 utan i boende 1.