Mål rörande rätt till utökad assistansersättning i form av tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 425-16

Målet rör en 54- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökad assistansersättning med motivering att det inte fanns någon konkret risk för hälsofarliga eller skadliga situationer om hon lämnades ensam kortare stunder. Hon hade redan beviljats assistans under nästan all vaken tid. Någon tillsyn utöver det hon redan hade för inhalationer och förflyttningar behövde hon inte eftersom hon kunde omfördela timmarna. Vidare menade Försäkringskassan att hennes senaste epilepsianfall inträffade sommar 2014, vilket innebar att anfallen inte återkom med sådan frekvens att de föranledde något behov av tillsyn.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan avseende inhalationen, förflyttningarna och epilepsin. Hon hade således inte rätt till utökad assistansersättning.