Mål rörande rätt till utökad dubbelassistans.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7164-15

Målet rör en 29- årig man tillhörande personkrets 3 som led av återkommande kramper. Försäkringskassan avslog hans ansökan om utökad dubbelassistans med motivering att det inte framgick av utredningen att hans kramper var av sådan art att det fanns skäl att frångå huvudregeln att dubbelassistans endast beviljas för de aktiva insatserna. Det var inte fråga om några allvarliga hälsorisker eller livräddande insatser. Att kramperna inte kunde förutses saknade betydelse. Personalen i den dagliga verksamheten kunde dessutom hjälpa hans assistent att bryta de kramper som uppstod under deltagande i verksamheten.

Kammarrätten konstaterade att läkarintygen inte gav tillräckligt stöd för att hans behov av dubbelassistans var större än vad han redan hade beviljats. Han fick således inte rätt till utökad dubbelassistans.