Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för olika aktiviteter, vägledning och viss tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 535-16

Målet rör en 33- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av ADHD, lindrig utvecklingsstörning samt autism. Kommunen avslog hennes ansökan om utökad personlig assistans med motivering att de timmarna hon redan hade beviljats tillförsäkrade henne goda levnadsvillkor. Det utökade stödet som hon krävde i form av aktiverings- och motivationsinsatser utgjorde inte personlig assistans.

Kammarrätten konstaterade att utredningen gav stöd för att hon var i behov av personlig assistans för olika aktiviteter och vägledning. Dessa andra personliga behov var inte tillgodosedda genom kommunens beslut. Hon fick således rätt till utökad personlig assistans.