Mål rörande rätten till ledsagarservice för resor till och från skolan

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3045-10

Målet rör en 10-årig pojke tillhörande personkrets 1. Pojken led av Downs syndrom och autistiska drag. Han var mycket känslig för stress och oro som uppstod vid förändringar, och han kunde då lätt börja kräkas. Han led även av kommunikationssvårigheter och kommunicerade endast genom enstaka tecken. Pojken var beviljad assistansersättning, men hade ansökt om ledsagarservice under resor till och från skolan. Kommunen avslog pojkens ansökan med motiveringen att insatsen ledsagarservice inte var avsedd för sådant ändamål, och att det var skolans ansvar att tillgodose hans hjälpbehov i samband med skolskjutsen. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att insatsen ledsagarservice är avsedd för att tillgodose behovet av enklare aktiviteter och för att bryta eventuell isolering hos personer som inte uppfyller förutsättningarna för personlig assistans. Insatsen personlig assistans ska istället inbegripa behov av ledsagning. Enligt domstolen var det därför inte möjligt att erhålla både ledsagarservice och personlig assistans samtidigt. Däremot fastslogs att behov av stöd och tillsyn under resor till och från skolan skulle tillgodoses enligt LSS, och att skolhuvudmannen inte kunde åläggas att ordna skolskjuts av sådan personlig karaktär som det var fråga om. Domstolen var dock förhindrad att förpliktiga kommunen att tillgodose behovet utan angivande av en särskild insats.