Mål rörande rätten till ledsagarservice under resor till och från skolan

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3049-10

Målet rör en 11-årig pojke tillhörande personkrets 1. Pojken var inte beviljad assistansersättning eller annat stöd under resor till och från skolan. Kommunen avslog ansökan om ledsagarservice med motiveringen att insatsen inte var avsedd för sådant ändamål, och att det var skolans ansvar att tillgodose pojkens hjälpbehov under skolskjutsen. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att insatsen ledsagarservice främst är avsedd för personer som inte beviljats personlig assistans, eftersom personer med assistans ska få alla sina behov tillgodosedda inom ramen för den aktuella insatsen. Domstolen bedömde att pojken hade ett omfattande behov av stöd under resorna till och från skolan, och att behovet skulle tillgodoses genom insatser enligt LSS. Domstolen var dock förhindrad att förpliktiga kommunen att tillgodose behovet utan angivande av en särskild insats.