Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att få rätt till assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7029-15

Målet rör en 19- årig tjej som led av Ehler Danlos Syndrom, vilket innebar att hon var överrörlig och hade stora problem med muskelsmärtor. Hon led även av Myalgic Ecephalomeyelitis (kroniskt trötthetssyndrom). Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att såväl gamla som nya läkarintyg saknade objektiva observationer och undersökningsfynd som gav stöd för att hennes aktivitetsbegränsningar och åtföljande hjälpbehovet var rimliga.

Kammarrätten konstaterade att läkarintygen gav stöd för att hon hade funktionsnedsättningar och för att hon hade vissa svårigheter som medförde att hon behövde hjälp i den dagliga livsföringen. Underlaget innehöll dock få beskrivningar av objektiva undersökningsfynd. I stället byggde beskrivningarna av hennes funktionshinder på uppgifter från närstående, tidigare läkarintyg och journalanteckningar samt övergripande förklarningar av hennes tillstånd. Enligt domstolen var det svårt att dra några säkra slutsatser kring graden av hennes svårigheter. Utredningen gav således inte stöd för att hennes funktionshinder var av sådant slag att hon uppfyllde samtliga slag för att tillhöra personkrets 3.