Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6351-15

Målet rör en 39- årig kvinna som led av en hjärnskada, cerebral pares samt förlamning i benen. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om tillhörighet i personkrets 3 med motivering att det saknades underlag för hur och i vilken omfattning hennes funktionshinder påverkade henne i vardagslivet. Hennes funktionshinder vår således inte av tillräcklig omfattning.

Kammarrätten tog del av utredningen och konstaterade att hon hade en permanent störning av rörelseförmågan i båda kroppshalvorna. Hon var således permanent rullstolsberoende. Hon kunde inte klara situationer som toalettbesök, dusch samt av- och påklädning utan hjälp. Domstolen meddelade att hon hade ett varaktigt funktionshinder som inte berodde på normalt åldrande. Det medicinska underlaget visade att hennes hjälpbehov förelåg dagligen och löpande i många olika situationer. Hon hade därmed ett omfattande behov av stöd och service och tillhörde således personkrets 3. Det ankom på Försäkringskassan att pröva om hon hade rätt till assistansersättning.