Mål rörande timbeloppet för assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 818-15

Målet rör ett dödsbo som yrkade förhöjt timbelopp för utförd assistansersättning. Försäkringskassan avslog detta med motivering att vad som framkom i målet visade inte annat än att den skillnaden som uppkom mellan den begärda ersättningen och den beviljade ersättningen avsåg kostnader som skulle täckas inom ramen för schablonbeloppet.

Kammarrätten konstaterade att den som beviljats assistansersättning med förhöjt timbelopp pga. att den beräknas ha högre kostnader för vissa kostnadsposter måste ha utgifter inom dessa poster söm överstiger vad som kan anses ingå i schablonbeloppet för att kunna få högre timersättning. Försäkringskassan hade i sitt beslut beräknat det förhöjda timbeloppet enligt beräkningsmodellen som kammarrätten godtog i ett tidigare mål. Domstolen fann att det saknades anledning att avvika från beräkningsmodellen. Dödsboet fick således inte rätt till förhöjt schablonbelopp.