Mål rörande assistansersättningens omfattning och bedömningen av makeansvar

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 11599-1995

Målet rör en 37-årig kvinna med diagnosen progressiv muskeldystrofi och tarmsjukdomen colon irritabile. På grund av muskelsvaghet kunde kvinnan inte lyfta armarna och behövde stöd för att lyfta händerna. Hon var till följd av sjukdomen även beroende av rullstol, såväl inomhus som utomhus. Kvinnan bodde med maken och två barn i en handikappanpassad servicelägenhet. Kvinnan ansåg att hennes hjälpbehov uppgick till 70 timmar per vecka, efter att hon avräknat makens ansvar för skötsel av det gemensamma hemmet. Försäkringskassan ansåg att kvinnans behov endast uppgick till 50 timmar per vecka, då större delen av hennes hjälpbehov ansågs kunna tillgodoses genom jour. Mot bakgrund av att det även förelåg ett gemensamt ansvar för hem och hushåll, och att kvinnan hade ett halvtidsarbete och uppbar handikappersättning, ansåg Försäkringskassan att hennes behov var tillgodosedda genom aktuellt beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att kvinnans hjälpbehov i första hand innefattade aktiva arbetsinsatser, och att hjälp med hushållssysslor borde kunna ingå i sådana insatser förutsatt att insatserna utfördes tillsammans med henne som ett led i det personliga stödet. Enligt domstolen skulle vid bedömningen av tidsåtgången beaktas att makarna hade ett gemensamt ansvar för hushållet. Då hennes make var anställd av kommunen som anhörigvårdare, bedömde domstolen att en stor del av hushållsgöromålen kunde åläggas mannen att ansvara för. I kvinnans hjälpbehov fanns även behov av jour och beredskap, vilket domstolen ansåg var tillgodosett genom hemmavarande maken. Dock fastslogs att kvinnan hade ett omfattande behov av personlig assistans, och för att kvinnan skulle ges möjlighet att leva som andra, skulle även en del av de uppgifter som avsåg makarnas gemensamma skötsel av hushåll och barn tillgodoses genom personlig assistans. Domstolen bedömde därför att kvinnans assistansbehov uppgick till 70 timmar per vecka.