Mål rörande rätten till assistansersättning för tid då den enskilde deltar i daglig verksamhet

Domstol: Högsta fövaltningsdomstolen, mål nr 3824-02

Målet rör en 24-årig man tillhörande personkrets 1. Mannen var beviljad insatsen boende med särskild service, men hade ansökt om assistansersättning för tid då han deltog i daglig verksamhet. Försäkringskassan avslog mannens ansökan med motiveringen att assistansersättning som regel inte lämnas då den enskilde beviljats boende med särskild service.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att assistansersättning inte lämnas för tid då den enskilde bor i gruppbostad, vistas i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet, om inte särskilda skäl föreligger. Domstolen bedömde dock att om den enskilde är beviljad särskilt boende och bor i gruppbostad, kan assistansersättning för daglig verksamhet inte lämnas.