Mål rörande rätten till assistansersättning under vistelse i daglig verksamhet

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 648-1996

Målet rör en 34-årig man tillhörande personkrets 1. Mannen led av en grav mental retardation och autistiska drag. Försäkringskassan avslog ansökan om assistansersättning med motiveringen att de grundläggande behoven inte översteg 20 timmar per vecka.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att mannen hade behov av hjälp i samband med personlig hygien, måltider och av- och påklädning. Han hade även ett behov av ständig tillsyn, som dock till mindre del utgjorde aktiv tillsyn. Vid vistelse i hemmet bedömde domstolen att mannens grundläggande behov nästan uppgick till 20 timmar per vecka. Han hade dock kommunikationssvårigheter som medförde att det krävdes ingående kunskaper om honom för att förstå och tolka vad han villa säga. Enligt domstolen var han i behov av hjälp med kommunikation för att kommunicera med andra och bryta sin bundenhet till hemmet.

På grund av sina kommunikationssvårigheter uppfyllde han kravet på särskilda skäl för att beviljas assistansersättning för tid då han deltog i daglig verksamhet. Domstolen fastslog att mannen hade rätt till retroaktiv assistansersättning då de grundläggande behoven, med beaktande av tiden i daglig verksamhet, översteg 20 timmar per vecka.