Mål rörande rätten till korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3191-04

Målet rör en 33-årig man tillhörande personkrets 3. Mannen var ensamstående och beviljad assistansersättning från Försäkringskassan. Kommunen avslog mannens ansökan om insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Motiveringen var att han tillförsäkrades goda levnadsvillkor genom den beviljade assistansersättningen, som möjliggjorde för deltagande i olika aktiviteter i samhället. Något behov av insatsen för att tillgodose behovet av miljöombyte ansågs därför inte föreligga. Högsta förvaltningsdomstolen instämde i kommunens motivering.

Enligt domstolen var mannen inte i behov av korttidsvistelse för att tillförsäkras goda levnadsvillkor då han var beviljad assistansersättning och personlig assistent som möjliggjorde för deltagande i olika aktiviteter. Något behov av avlastning förelåg heller inte då mannen var ensamstående.