Mål rörande sjuklönekostnader vid ordinarie assistens sjukfrånvaro

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 2781-2782-08

Målet rör en 68-årig man som hade sin assistans ordnad via en privat assistansanordnare. Kommunen avslog mannens ansökan om ersättning för merkostnader i form av sjuklön vid de tillfällen då ordinarie assistent varit sjuk. Motiveringen var att de inlämnade underlagen inte styrkte att faktisk merkostnad som var ersättningsgill uppstått.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog att mannen genom frånvaroanmälningar undertecknade av den sjuka assistenten visat att den ordinarie assistenten varit sjuk. Genom sin assistansanordnare hade han även intygat att vikarie varit tillsatt under den aktuella perioden. Det hade heller inte framkommit några motstridigheter mellan omfattningen av ordinarie assistents tider och vikariens tider, som medförde skäl att ifrågasätta att vikarie varit tillsatt och att merkostnader därför uppstått.

Domstolen konstaterade att mannen ådragit sig en skuld gentemot assistansanordnaren genom att vikarie tillhandahållits, och att något krav på att ordinarie assistents eller vikaries lön utbetalats inte kan ställas. Av underlagen som mannen lämnat framgick ordinarie timlön och kollektivavtal för sjuka assistenter, procentsatser för sociala avgifter, kollektivavtalsbundna avgifter, semesterersättning och sjuklön. Enligt domstolen var uppgifterna tillräckliga för att räkna ut merkostnaden för respektive sjukdomstillfälle.