Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4108-17

Målet rör en 37-årig man tillhörande personkrets 3 som led av epilepsi och psykiska funktionsnedsättningar. Mannen yrkade att kammarrätten skulle besluta att Försäkringskassans beslut tillsvidare inte skulle gälla då utgången i målet var oviss. Även kammarrätten ansåg att utgången i målet var oviss. Det var fråga om en mycket betydelsefull förmån som Försäkringskassan hade dragit bort. Verkningarna var sådana att det inte var möjligt för honom att, för det fall beslutet skulle ha upphävts av högre instans, få full kompensation för den förlust han skulle ha förorsakats. Domstolen meddelade att han skulle ha rätt till assistansersättning i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga prövning.