Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5646-17

Målet rör en 16- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle ändra förvaltningsrättens beslut på så sätt att han skulle beviljas assistansersättning i samma omfattning som tidigare. Förlusten av assistansersättningen skulle ha medfört stora och svåra konsekvenser för honom. Han klarade inte sin dagliga livsföring utan assistans.

Kammarrätten konstaterade att det rörde sig om en mycket betydelsefull förmån som Försäkringskassan hade bestämt inte längre skulle utgå. Verkningarna för honom var sådana att det inte var möjligt för honom att få full kompensation för den förlust han förorsakats om inte beslutet skulle upphävas av en högre instans. Domstolen ansåg att utgången var oviss och att han skulle ha rätt till assistansersättning i samma omfattning som tidigare i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga prövning.