Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1652-17

Målet rör en 3- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan yrkade att förvaltningsrättens interimistiska beslut skulle upphävas med motivering att föräldraansvaret täckte helt hjälpbehovet som han hade med av- och påklädning, personlig hygien och kommunikation.

Kammarrätten konstaterade att förvaltningsrättens dom inte var oviss eftersom hennes grundläggande behov inte uppgick till 20 timmar per vecka. Domstolen fann att det inte fanns förutsättningar för att bevilja ett interimistiskt beslut om assistansrättning.