Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2187-17

Målet rör en 44- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av multipel skleros. Försäkringskassan yrkade att kammarrätten skulle upphäva förvaltningsrättens interimistiska beslut om att bevilja assistansersättning. Detta eftersom när det gällde tömning av urin via kateterisering och hjälp vid stomiskötsel var det oklart i fall det skulle kunna ingå som ett grundläggande behov. Tiden som angavs för dessa behov var endast ca 11 timmar per vecka och skulle inte innebära rätt till assistansersättning.

Kammarrätten fann att oavsett om dessa hjälpbehov var grundläggande behov eller inte var omständigheterna inte sådana att det hade funnits skäl för förvaltningsrätten att fatta ett interimistiskt beslut om rätt till assistansersättning. Hon hade därmed inte rätt till assistansersättning i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande.