Mål rörande omfattningen av grundläggande behov

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1661-11

Målet rörde en 9-årig flicka med koncentrations- och perceptionsstörningar samt en utvecklingstörning och epilepsi med dagliga små anfall. Flickan hade fått avslag på sin ansökan om personlig assistans då Försäkringskassan inte ansåg att det var klarlagt att flickan hade ett sådant behov av aktiv tillsyn som utgjorde ett grundläggande behov. Försäkringskassan menade vidare att det fanns ett hjälpbehov, vilket var av mer generell karaktär. Kammarrätten fastställde Försäkringskassans beslut och hänvisade till att även om hon hade ett behov av tillsyn på grund av ständiga epilepsianfall, visade inte utredningen att hon skadade sig själv eller andra människor i samband med anfallen. De ansåg visserligen att flickan hade ett behov av hjälp i samband med måltider, samt i samband med på- och avklädning, men hjälpen avsåg främst motiveringsinsatser och var därför av mer generell natur. Flickan hade heller inga svårigheter att kommunicera med andra och det var inte heller svårt att förstå henne.