Mål rörande rätten till assistansersättning för de grundläggande behoven

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3711-10

Målet rör en 37-årig man med spastisk diplegi. Spasticiteten hade ökat de senaste åren och gav honom svåra smärtor. Mannen var i behov av hjälp med flera av de grundläggande behoven. Mannen kunde äta kall mat på egen hand och hade endast behov av hjälp med varm mat som kunde leda till att han brände sig. Försäkringskassan avslog mannens ansökan om assistansersättning. Kammarrätten bedömde att hjälpen med det grundläggande behovet gällande måltider inte uppgick till mer än 20 timmar i genomsnitt per vecka och fastställde därmed Försäkringskassans beslut. Domstolen motiverade sitt domslut med att mannens grundläggande behov vid måltider inte kunde anses vara av aktiv och kontinuerlig karaktär, inte heller ansågs de vara av privat och integritetskänslig natur.