Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 255-17

Målet rör en 26- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning och av epilepsianfall. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning med motivering att hans behov av aktiv tillsyn inte var föranlett av hans psykiska funktionsnedsättning utan av hans epilepsianfall, som var en fysisk funktionsnedsättning. HFD konstaterade i HFD 2015 ref. 46 att insatsen aktiv tillsyn endast kan beviljas som ett grundläggande behov när behovet föranleds av en psykisk störning.

Kammarrätten meddelade att utredningen inte visade att hans epilepsianfall hade ett sådant samband med hans psykiska funktionshinder att det hjälpbehovet som föranleddes av epilepsin utgjorde ett grundläggande behov. Han kunde således inte anses ha ett grundläggande behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om honom. Kammarrätten konstaterade att han inte var berättigad till assistansersättning.