Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3703-15

Målet rör en 55-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av dövblindhet. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hon hade förmåga att kommunicera med både visuellt och taktilt teckenspråk. Av utredningen framgick det att det var underlättande för henne om det var samma person som kommunicerade med henne och att det lätt uppstod missförstånd vid taktil kommunikation. Dessa förhållanden gick inte att jämställa med krav på ingående kunskaper för att kunna kommunicera.

Kammarrätten konstaterade att hon kommunicerade till mestadels genom taktilt teckenspråk, vilket innebar att en tredje person behövdes. Den personen behövde ha kunskap om hennes funktionshinder och kommunikationssättet. Utöver detta krävdes det att personen skulle ha ingående kunskaper om henne. I detta fall kunde hon kommunicera med hjälp av en person som endast hade kunskap om hennes funktionshinder och kommunikationssätt men hennes förmåga att kommunicera skulle förbättras om den som hjälpte henne också hade kunskap om henne. Hennes hjälpbehov med kommunikation utgjorde ett grundläggande behov. Eftersom hennes grundläggande behov uppgick till 20 timmar per vecka hade hon rätt till assistansersättning.