Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 951-18

Målet rör en 6- årig flicka tillhörande personkrets 1 som led av ADHD och autism. Flickan anförde att hon, till följd av hennes psykiska funktionshinder, hade ett utåtagerande beteende som medförde ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär som var kopplat till de grundläggande behoven. Hon yrkade på assistansersättning för samtliga grundläggande behov då det krävdes ingående kunskaper om henne för att kunna förhindra, avleda och avbryta hennes utbrott. Hon hade ett talat språk men behövde hjälp med sin kommunikation eftersom hon inte använde sig av vedertagna ord. Hon behövde även konstant övervakning för att förmå henne att göra saker. Det krävdes ingående kunskaper om henne för att utöva tillsyn över henne. Föräldrarna var tvungna att instruera henne vid varje dusch för att kunna duscha henne. Försäkringskassan avslog överklagandet med motivering att hon inte behövde hjälp med kommuniceringen och att det inte krävdes ingående kunskaper om hennes för att tillgodose tillsynsbehovet.

Kammarrätten bedömde att det inte fanns stöd för att hon skulle vara i behov av hjälp med måltider eller på- och avklädning. Hon behövde inte heller hjälp med att kommunicera då hon kunde kommunicera utan att en tredje person var närvarande. Gällande annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper meddelade kammarrätten att det var klarlagt att hon behövde vuxenstöd som hjälpte henne med motivationsinsatser i olika vardagliga situationer och utövade aktiv tillsyn för att förhindra skador. Det som framkom av utredningen gav dock inte stöd för att motivationsinsatserna var av sådan omfattning som krävdes för att behovet skulle anses vara ett grundläggande behov. Det krävdes inte heller ingående kunskaper för att hjälpa henne med hennes grundläggande behov då även personer med lång kännedom om henne hade stora svårigheter att hantera henne utifrån hennes beteende. Kammarrätten konstaterade att hennes hjälpbehov med de grundläggande behoven inte uppgick till 20 timmar och att hon därmed inte hade rätt till assistansersättning.