Mål rörande rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 444-16

Målet rör en 39- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av stora funktionsnedsättningar. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om ytterligare assistansersättning under sjukhusvistelse med motivering att hon redan hade vistats på sjukhus med assistansersättning under fyra veckor, vilket enligt Försäkringskassan rymde inom begreppet ”kortare tid” då de följde av ”Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning” (senare upphävd genom antagandet av Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 2011:5) om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning).

Kammarrätten konstaterade att utredningen visade att det under den aktuella sjukhusvistelsen var särskilt viktigt att den personliga assistansen fanns på plats. Med stöd i detta meddelade domstolen att det var oskäligt att inte bevilja assistans även under den korta tiden som var i fråga, utöver de fyra veckorna som redan hade beviljats. Rekommendationerna som Försäkringskassan följt skulle således frångås.