Mål rörande rätt till assistansersättning under skoltid.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 390-16

Målet rör en 18- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av epilepsi. Försäkringskassan omprövade hennes rätt till assistansersättning under skoltid och beslutade att hon inte längre hade rätt till insatsen med motivering att hon hade bytt skola och att förhållandena som låg till grund för beslutet hade därmed ändrats. Enligt Försäkringskassan gick inte hennes hjälpbehov utöver vad som skulle tillgodoses inom ramen för skolans verksamhet.

Kammarrätten meddelade att utredningen inte visade att någon förändring hade skett i hennes situation avseende hennes funktionshinder. Den omständigheten att hon hade bytt skola innebar inte en sådan väsentlig förändring av förhållandena som medförde att rätten till assistansersättning skulle omprövas. Hon hade således rätt att behålla hennes assistansersättning.