Mål rörande rätt till avlösarservice.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1981-16

Målet rör en 39- årig man tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om avlösarservice med motivering att hans föräldrar inte hade något egentligt ansvar för honom enligt föräldrabalken men kände ändå stor oro vad gällde hans mående på natten. Avlösarservice kunde dock inte ses som en lösning på hans nattproblematik. Stödet kunde ges under socialjänstlagen i form av hemtjänstinsatser, trygghetslam samt sjukvårdsstöd.

Kammarrätten konstaterade att han var vuxen och bodde i eget boende samt hade ett arbete. Det framkom inte att han behövde omfattande vårdinsatser från anhöriga. Således ansåg domstolen att insatsen avlösarservice inte var avsedd för det behov som var aktuell i målet. Han hade därmed inte rätt till avlösarservice.