Mål rörande rätt till bostad med särskild service.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1754-16

Målet rör en 44- årig man tillhörande personkrets 1 som led av Aspergers syndrom. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att det rådde väsentligt ändrade förhållanden eftersom kommunen inte kände till den omfattande missbruksproblematiken som han hade. Vidare menade kommunen att hjälpbehoven avseende hjälp med att sköta sin lägenhet och att få hjälp med mediciner hade han tackat nej till, något som gav kommunen anledning att förutsätta att han ansågs klara sig på egen hand.

Kammarrätten konstaterade att utredningen inte gav stöd för att hans förvärrade missbruk hade medfört att hans behov av insatserna hade förändrats pga. att han i och med missbruket inte längre skulle ha behov av struktur i vardagen. Vidare meddelade domstolen att hans förvaltare hade anfört att han var redo att ta emot insatserna fortsättningsvis och att han ville bo kvar i boendet. Den omständigheten att han vårdades med stöd av LVM talade för att hans behov av insatserna skulle kvarstå. Domstolen fann att han hade fortsatt rätt till insatserna.