Mål rörande rätt till bostad med särskild service för ungdomar.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3544-15

Målet rör en 17- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen omprövade hennes rätt till insatsen bostad med särskild service med motivering att hon hade ändrat program i hennes skola, från ett program som förutsatte ett boende på elevhemmet till ett program som inte gjorde det. Möjligheten att delta i skolundervisningen var då tillförsäkrad genom att gymnasiet ansågs ligga inom pendlingsavstånd från hennes hem. Kommunen menade att de kunde ompröva beslutet efter det var fråga om väsentligen ändrade förhållanden då boendet på elevhemmet inte längre var en förutsättning för att få delta i studierna. Insatsen nyttjades inte på det sättet som den hade beviljats.

Kammarrätten konstaterade att enligt beslutets ordalydelse gällde beslutet under hennes studietid på gymnasiet. Enligt domstolen kunde inte formuleringen tolkas som att studietiden skulle pågå tills vidare utan måste rimligen tolkas som att giltighetstiden för beslutet skulle upphöra när studierna avslutades enligt plan eller om studierna avbröts i förtid. Domstolen fann att ordalydelsen inte kunde anses innebära att det försetts med ett förbehåll om att det kunde komma att omprövas pga. att hon bytte program under studierna. Hon hade således fortsatt rätt till insatsen bostad med särskild service.