Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 249-17

Målet rör en 21- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet för assistansersättning. Kommunen bestred detta med motivering att det inte gick att utläsa vad de olika posterna omfattade. Kommunen behövde få in underlag i form av kvitton och lönespecifikationer som styrkte kostnaderna för att kunna bedöma skäligheten av dem.

Kammarrätten konstaterade att han inte i tillräcklig utsträckning hade redovisat underlag från anordnaren som gjorde det möjligt för kommunen att bedöma skäligheten i kostnaderna. Mot denna bakgrund bedömde kammarrätten att han inte hade rätt till högre ersättning än vad han hade beviljats av kommunen.