Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 914-17

Målet rör en 49- årig kvinna som yrkade att hon skulle få ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet för assistansersättning. Kommunen bestred detta och konstaterade att något underlag som styrkte hur kostnaderna såg ut och hur de fördelades hade inte lämnats in till kommunen.

Kammarrätten konstaterade att kommunens skyldighet att utge ersättning för personlig assistans avsåg de verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de kunde bedömas som skäliga. För att kunna ta ställning till ersättningsanspråket måste kommunen kunna kräva underlag som möjliggjorde en bedömning av kostnadernas skälighet. Domstolen meddelade att hon inte i tillräcklig utsträckning hade redovisat underlag från anordnaren som gjorde det möjligt för kommunen att bedöma skäligheten i kostnaderna. Därmed fann domstolen att hon inte hade rätt till högre ersättning än vad hon beviljades av kommunen.