Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1305-16

Målet rör en 55- årig kvinna som yrkade att kommunen skulle ersätta hennes kostnader för personlig assistans med ett belopp motsvarande det statliga schablonbeloppet för assistansersättning. Kommunen avslog detta med motivering att hon inte hade kommit med tillräckligt underlag.

Kammarrätten konstaterade att kommunens skyldighet att utge ersättning för personlig assistans avsåg de verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de kunde bedömas som skäliga. För att kunna ta ställning till ersättningsanspråket måste kommunen kunna kräva underlag som möjliggjorde en bedömning av kostnadernas skälighet. Domstolen meddelade att hon inte i tillräcklig utsträckning hade redovisat underlag från anordnaren som gjorde det möjligt för kommunen att bedöma kostnadernas skälighet. Därmed fann domstolen att hon inte hade rätt till högre ersättning än vad hon beviljades av kommunen.