Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1345-17

Målet rör en 24- årig kvinna som yrkade att hon skulle beviljas den sökta ersättningen då hon hade haft två sjuklönekostnader för samma period men hade bara fått ersättning för den ordinarie assistentens sjuklön. Kommunen bestred detta med motivering att någon faktisk merkostnad inte hade uppkommit under tiden då vikarie inte hade tillsatts.

Kammarrätten konstaterade att rätten till sjuklön från arbetsgivaren berodde på vikariens anställningsform. Den aktuella sjuklönekostnaden uppkom pga. att assistansanordnaren valde att ha fast anställda vikarier. En sådan kostnad skulle likställas med kostnaden för att anskaffa en vikarie. Eftersom kostnaden inte var en kostnad för faktisk utförd assistans utan en kostnad för vikarie uppkom ingen ersättningsskyldighet för kommunen gentemot kvinnan. Hon kunde därmed inte beviljas ersättningen.