Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1460-16

Målet rör en 23- årig man som yrkade att kommunen skulle ersätta hans kostnader för personlig assistans med ett belopp motsvarande det statliga schablonbeloppet för assistansersättning. Kommunen avslog detta med motivering att han inte hade kommit med tillräckligt underlag.

Kammarrätten konstaterade att kommunens skyldighet att utge ersättning för personlig assistans avsåg de verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de kunde bedömas som skäliga. För att kunna ta ställning till ersättningsanspråket måste kommunen kunna kräva underlag som möjliggjorde en bedömning av kostnadernas skälighet. Domstolen meddelade att även om han hade lämnat in fakturor från assistansanordnaren samt redovisning på antalet utförda assistanstimmar hade han inte i tillräcklig utsträckning redovisat underlag från anordnaren som gjorde det möjligt för kommunen att bedöma skäligheten i kostnaderna. Därmed fann domstolen att han inte hade rätt till högre ersättning än vad han beviljades av kommunen.