Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5939-15

Målet rör fyra personer som yrkade att deras ekonomiska stöd till skäliga kostnader för personlig assistans skulle vara lika högt som schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen. Kommunen bestred detta med motivering att de inte hade gett in något underlag som visade att deras kostnader uppgick till det yrkade beloppet. Kommunen hade således inte kunnat göra någon bedömning av skäligheten av de yrkade kostnaderna.

Kammarrätten konstaterade att assistansanordnaren enligt uppgift tog betalt av dem per timme med ett belopp som motsvarade schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen. Vidare meddelade domstolen att kommunen inte hade ifrågasatt att det fanns ett avtalat timbelopp som motsvarade schablonbeloppet. Domstolen ansåg att kostnaderna var skäliga eftersom de inte översteg schablonbeloppet och det inte heller hade kommit fram någon omständighet som talade för en annan bedömning. Domstolen fastställde att de hade rätt till ekonomiskt stöd med ett timbelopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet för assistansersättning.