Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 785-15

Målet rör en 45- årig man som yrkade på rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans då hans ordinarie assistent hade varit sjuk. Kommunen avslog detta med motivering att inga merkostnader hade uppkommit eftersom någon vikarie inte hade anlitats under tiden som den ordinarie assistenten var sjuk.

Kammarrätten konstaterade att det krävdes att en vikarie hade anlitats för att en kommun skulle vara skyldig att utge ekonomiskt stöd till kostnader för den ordinarie assistenten som är sjuk. Han hade inte visat att någpn vikarie hade anlitats och hade därför inte rätt till ekonomiskt stöd.