Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2052-15

Målet rör en 59- årig kvinna som yrkade ersättning för sina assistanskostnader för uttag av förbrukningsartiklar som var kompletterade med ett namnförtydligande av hennes ombud. Kommunen avslog detta med motivering att underlaget var ensidigt upprättat.

Kammarrätten konstaterade att underlaget inte var att anses som ensidigt upprättat när det fanns såväl ett kundkontonummer som en signering för kundens räkning. Dessutom fanns det i den övriga utredning en förteckning över de volymerna av förbrukningsmaterial som assistansanordnaren hade köpt samt fakturor avseende dessa inköp. Hon fick därmed anses ha visat att hon hade haft dessa kostnader för sin assistans och fick rätt till ekonomiskt stöd för dem.