Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 934-17

Målet rör en 70-årig man som yrkade att kommunen skulle bevilja honom ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans med ett timbelopp motsvarande det statliga schablonbeloppet för assistansersättning. Kommunen avslog hans ansökan med motivering att kostnaderna för administration (12 % av den totala kostnaden) var för höga i förhållande till lönekostnaderna och övriga kostnaderna. När det gällde kostnader för administration hade kommunen godtagit det högsta beloppet som Försäkringskassan godtog vid en ansökan om förhöjt schablonbelopp, dvs. 8 %.

Kammarrätten meddelade att i brist på närmare vägledning kring hur kostnadernas skälighet skulle bedömas när ersättning utgavs enligt LSS hade kommunen haft fog för att utgå från det som angavs i de allmänna råden, som också visade att kostnaderna för administrationen skulle utgöra ungefär 5-8%. Domstolen konstaterade att han inte hade redogjort för några omständigheter som visade att en högre andel än den redan beviljade skulle ha bedömts som skäliga kostnader för administration.