Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1188-16

Målet rör en 56- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (statligt schablonbelopp för assistansersättning). Kommunen avslog detta med motivering att hon inte hade visat att hon hade haft skäliga kostnader som översteg beloppet som kommunen hade betalat ut. I avsaknad av redovisning beslutade kommunen att utbetala 254 kr per timme. Kommunen ansåg att detta var en skälig ersättning eftersom en jämförelse gjordes i förhållande till hela gruppen av externa assistansanordnare som erhöll ersättning från kommunen.

Kammarrätten meddelade att kommunens skyldighet att utge ersättning avser de verkliga kostnaderna för assistansen i den mån de kan bedömas som skäliga. För att kunna ta ställning till detta måste kommunen kunna kräva att den enskilde ger in underlag som styrker kostnadernas storlek och skälighet, även om anspråket understiger det statliga schablonbeloppet för assistansersättningen. I detta fall hade kvinnan informerats om möjligheten att ge in underlag till kommunen för att utreda hennes faktiska kostnader. Eftersom hon inte lämnade in något underlag bedömde domstolen att hon inte kunde få rätt till högre ersättning än vad kommunen hade beviljat henne.