Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2429-16

Målet rör en 37- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp för statlig assistansersättning). Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att med underlaget hon presenterade kunde hon inte visa att kostnaderna skulle motsvara det statliga schablonbeloppet. Kammarrätten konstaterade att hon hade gett in ett omfattande underlag, bestående av sammanställningar av resultat, fakturor, lönebesked m.m. Domstolen ansåg att kommunen skulle göra en bedömning av storleken och skäligheten hos de åberopade kostnaderna för att kunna ta ställning till om hon hade rätt till högre ersättning än hon hade beviljats av kommunen. Kammarrätten återförvisade således målet till kommunen.