Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrr, mål nr 3073-16

Målet rör en 40- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (schablonbelopp för statlig assistansersättning). Kommunen avslog hans ansökan med motivering att den av kommunen beslutade timersättningen för personlig assistans var beräknad på en medellön för personliga assistenter i kommunen och andra kostnader. För att den enskilde skulle ha rätt till högre timersättning krävdes det att han styrkte de faktiska kostnaderna för utförd assistans. Han hade inte lämnat någon redovisning över hur yrkat belopp var beräknat och därför kunde inte någon skälighetsbedömning göras.

Kammarrätten konstaterade att kommunens skyldighet att utge ersättning för personlig assistans avsåg de verkliga kostnader för assistansen i den mån de kan bedömas som skäliga. För att kunna göra detta måste kommunen kunna kräva att den enskilde ger in underlag som möjliggör bedömningen, även om anspråket inte överstiger det statliga schablonbeloppet. Mannen i fallet hade uppmanats att ge in underlag men han gav endast in en faktura som inte var tillräcklig för att göra en bedömning av de faktiska kostnadernas storlek och skälighet. Således meddelade kammarrätten att han inte hade rätt till högre ersättning än han hade beviljats av kommunen.