Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3180-15

Målen rör en person som yrkade att kammarrätten skulle förklara att han,hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med ett belopp som motsvarade det statliga schablonbeloppet för assistansersättning. Kommunen avslog detta med motivering att han inte hade visat att han hade haft högre kostnader för den personliga assistansen än vad kommunen hade beviljat. Kommunens skyldighet att ge ekonomiskt stöd kunde inte utgå från annat än de verkliga kostnaderna för insatsen. I dessa fall hade de verkliga kostnaderna inte varit högre än ersättningen som beviljades. Det var inte heller visat att kostnaderna i fråga var skäliga.

Kammarrätten förklarade att för att en kommun ska kunna ta ställning till ett ersättningsanspråk måste kommunen kunna kräva underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas storlek och skälighet, även om anspråket inte överstiger det statliga schablonbeloppet. I dessa fall hade klaganden inte haft en högre kostnad än den kommunen efter en individuell prövning hade beslutat om.