Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3445-16

Målet rör en 51- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp för statlig assistansersättning). Kommunen avslog hans ansökan med motivering att han inte hade presenterat något underlag för att kunna bedöma skäligheten av ersättningen och bedömningen kunde därför inte göras.

Kammarrätten konstaterade att han hade uppmanats av kommunen att ge in underlag i form av lön, schema, anställningsbevis osv. för att kunna utreda hans kostnader för personlig assistans. Något underlag som skulle styrka hans kostnader hade inte kommit in till kommunen. Domstolen ansåg att han inte hade rätt till högre ersättning än vad kommunen hade beviljat honom.