Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3447-16

Målet rör en 64- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp för statlig assistansersättning). Kommunen avslog hennes ansökan med motivering att hon inte hade presenterat något underlag för att kunna bedöma skäligheten av ersättningen och bedömningen kunde därför inte göras.

Kammarrätten konstaterade att hon hade uppmanats av kommunen att ge in underlag i form av lön, schema, anställningsbevis osv. för att kunna utreda hennes kostnader för personlig assistans. Något underlag som skulle styrka hennes kostnader hade inte kommit in till kommunen. Domstolen ansåg att hon inte hade rätt till högre ersättning än vad kommunen hade beviljat henne.