Mål rörande rätt till kontaktperson.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2763-17

Målet rör en 43- årig man tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om kontaktperson med motivering att han fick sina behov tillgodosedda genom den beviljade insatsen bostad med särskild service. Således ansågs han inte vara socialt isolerad. Hans behov av social samvaro var faktiskt tillgodosett genom att boendepersonalen kunde följa med honom på enklare aktiviteter och genom att han hade möjlighet att kontakta boendepersonalen dygnet runt.

Kammarrätten konstaterade att avsikten med en kontaktperson är att tillgodose behovet av en medmänniska när anhörig kontakt saknas eller behöver kompletteras. I insatsen bostad med särskild service ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter, vilket innebär att sådana uppgifter som ankommer på en kontaktperson kan tillgodoses inom ramen för gruppboendet. I det här fallet hade det inte visats annat än att han hade erbjudits möjlighet att delta i olika aktiviteter både inom och utanför boendet. Således var han inte socialt isolerad och inte heller berättigad till insatsen kontaktperson.