Mål rörande rätt till ledsagarservice.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1898-17

Målet rör en 55- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kvinnan yrkade att hon skulle beviljas ledsagarservice för en resa till Falkenberg med övernattning. Kommunen avslog hennes ansökan om ledsagarservice med motivering att det var en insats som beviljades för enklare aktiviteter inom närmiljön. Med detta menades inom Sverige, i rimlig omfattning och som ryms under en dag. Vidare ansåg inte kommunen att hon var socialt isolerad. Hon gjorde dessutom andra aktiviteter.

Kammarrätten konstaterade att enligt praxis fanns det inte något hinder mot insatsen ledsagarservice vid resor med övernattning. En annan sak var att omkostnader som kan uppstå för ledsagaren vid sådana aktiviteter inte ingår i den insatsen. Hon hade därmed rätt till ledsagarservice.