Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1065-17

Målet rör en 19- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes hjälpbehov inte var tillräckligt omfattande. Hennes hjälpbehov uppgick till 4 timmar och 26 minuter per vecka. Kommunen anförde att vid bedömningen om rätt till personlig assistans föreligger ska inte endast tidsåtgången beaktas utan även karaktären av hjälpbehoven. Kommunen hade räknat med nagelvård, kamning och flätning av håret, vilket inte var av särskilt integritetskänslig karaktär.

Kammarrätten fann inte skäl för att göra någon annan bedömning avseende beräkningen av hennes grundläggande behov. Däremot konstaterade domstolen att även om någon undre tidsgräns för rätten till personlig assistans inte kunde uppställas så var karaktären och den tidsmässiga omfattningen av hennes hjälpbehov inte av sådant slag att rätt till personlig assistans skulle föreligga.