Mål rörande rätt till personlig assistans

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 539-16

Målet rör en 9-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att även om tiden som hon hade angett för sitt hjälpbehov skulle beaktas utan föräldraansvar översteg hennes hjälpbehov inte 5 timmar per vecka. Kommunen anförde att majoriteten av kammarrättsavgörandena talade för att en tidsåtgång om endast 6 timmar per vecka var för begränsad för att bevilja rätt till personlig assistans. Vidare bedömdes hennes hjälp med de grundläggande behoven inte vara av den integritetskänsliga och personnära karaktären att hon var berättigad till personlig assistans.

Kammarrätten konstaterade att ett 9-årigt barn utan funktionshinder generellt sätt kunde klara sin personliga hygien, toalettbestyr samt på- och avklädning. Någon avräkning med hänvisning till föräldraansvaret skulle därmed inte göras förutom beträffande hjälp med tandborstning. Hennes hjälpbehov var dagligen återkommande och till vissa delar av personlig och integritetskänslig karaktär. Alla moment var dock inte av sådan karaktär och det krävdes inte några ingående kunskaper om hennes funktionsnedsättning. Hjälpbehovet var dessutom av begränsad tidsmässig omfattning. Domstolen fann att hennes hjälpbehov inte var av sådan karaktär att det berättigade till personlig assistans.