Mål rörande rätt till personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 127-15

Målet rör en 18-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hennes grundläggande behov inte var av tillräcklig omfattning och karaktär. Hennes funktionsförmåga var mer omfattande än vad som hade gjorts gällande. Hon kunde tillgodose många grundläggande behov själv eller med muntligt stöd i form av uppmaningar eller tillsägelser som i sig inte utgjorde grundläggande behov. 6 timmar och 36 minuter personlig assistans var enligt kommunen inte tillräckligt för att rätt till personlig assistans skulle föreligga.

Kammarrätten konstaterade att den beräknade tiden för personlig assistans innefattade tid med personlig hygien, av- och påklädning samt kommunikation. Domstolen meddelade att hon hade förmåga att tillgodose de flesta av sina grundläggande behov själv eller med stöd av muntlig vägledning i form av aktiverings- och motivationsinsatser. Det framgick inte att stödet krävde ingående kunskaper om henne. Domstolen ansåg att hjälpbehovet som hade godtagits var av begränsad omfattning och att hon därmed inte hade rätt till personlig assistans.