Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1887-18

Målet rör en 21- årig man tillhörande personkrets 2 som led av en hjärnskada som orsakade epilepsianfall. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för aktiv tillsyn som förutsatte ingående kunskaper om honom med motivering att hans behov av aktiv tillsyn inte var kopplat till hans psykiska funktionsnedsättning utan till hans epilepsianfall, som utgjorde en fysisk funktionsnedsättning.

Kammarrätten konstaterade att utredningen inte gav stöd för att han pga. sin psykiska funktionsnedsättning behövde sådan aktiv tillsyn som utgjorde ett grundläggande behov. Att han kunde bli aggressiv i samband med anfallen var en följd av epilepsin och inte av den psykiska funktionsnedsättningen. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och ansåg att han inte var berättigad till personlig assistans.