Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2768-16

Målet rör en 9- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han redan var beviljad 14 dagars korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS och hjälp i hemmet enligt SoL. Kommunen ifrågasatte inte att han behövde mer stöd än andra barn pga. sina funktionsnedsättningar. Behoven var dock inte av den karaktären att de skulle räknas som grundläggande behov. Han behövde mer tillsyn och motiveringsinsatser än barn i hans ålder utan funktionshinder. Problemen var dock, enligt kommunen, inte av den karaktären att de berättigade till personlig assistans. Hans hjälpbehov kunde tillgodoses genom en vuxen person med adekvat utbildning i hans diagnoser och kännedom om att arbeta med dessa typer av diagnoser.

Kammarrätten tog del av utredningen och konstaterade att han hade ett behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär och att han behövde personer med ingående kunskaper om honom i hans omgivning. Domstolen fann att han var berättigad till personlig assistans.